ศึกษาดูงานด้านระบบรับส่งตัวอย่าง และการจัดการห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1

10 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานงานบริการทางคลินิก น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และสัตวแพทย์ประจำศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบรับส่งตัวอย่าง และการจัดการห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยการออกแบบและศึกษาในกระบวนการให้เกิดในผลสัมฤทธิ์ โดยมีคุณสังคม วิทยนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่