ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมโครงการ AAS_CMU Camp ครั้งที่ 1

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมโครงการ AAS_CMU Camp ครั้งที่ 1 (เรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนาความสัมพันธ์สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มช.) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
โดยในกิจกรรมจัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 65 กับคณาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า อนึ่ง ในกิจกรรมได้ชี้แจงเรื่องแผนการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา โดย ผศ.ดร.มินตรา ศลีอุดม กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล” โดย รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ ประธานสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทิศทางอนาคตนักสัตวศาสตร์/สัตวบาลกับการทำงานด้านปศุสัตว์ โดย ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องปี้”
แกลลอรี่