แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

21 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และแนะนำแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
แกลลอรี่