นศ.ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์บัณฑิตศึกษา จากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

16 สิงหาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นายเจษฏ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 631131004 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์บัณฑิตศึกษา จากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) Centre for Addiction Studies (CADS) ในโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อทักษะชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงในการติดสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นตอนต้น" ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โครงการฯ ได้รับอนุมัติทุนวิจัย จำนวน 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 12 เดือน ในการจัดส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ทำงานร่วมกับนักวิชาการ/นักวิจัยด้านสารเสพติดจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บุคลากรภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อผลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษา และการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
แกลลอรี่