กิจกรรมประชุมปูเสื่อ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

30 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในคณะฯ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 การกำหนดการปิดรับเอกสารของหน่วยคลังและหน่วยพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 การเน้นย้ำกิจกรรม 5 ส. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และแจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงแผนประกันสุขภาพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2567 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=264 


แกลลอรี่