โครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ซึี่งถืือได้ว่าเป็นวันสำคัญของพุทธสาสนิกชน และเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดดอยอุดมธรรม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่