การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Soil and Fertilizer Conference

5 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Soil and Fertilizer Conference ภายใต้หัวข้อ "ดิน จุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน"

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาการด้านดินและปุ๋ย ของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านดินและปุ๋ย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มความสามารถการผลิตและการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม และมีการบริหารจัดทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

แกลลอรี่