Robots conquer

18 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

"Robots conquer the maze missions with MicroPython" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Robots conquer the maze missions with MicroPython ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ซึ่งได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 รุ่น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่