เยี่ยมชม ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชม เยี่ยมชม ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาระบบนิเวศและทดสอบนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้พัฒนาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรม 5G ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
แกลลอรี่