วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ECB 3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ :ชูชาติ เพ็ชรอำไพ  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่