มช. เปิดประตูล้านนาสู่ประทับใจในระดับสากล ในงาน “Creative Lanna Marketplace” 4 พื้นที่ 7 Concept รอบเมืองเชียงใหม่

14 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         มช. เปิดประตูล้านนาสู่ความประทับใจในระดับสากล ด้วยงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ใน “Creative Lanna Marketplace” งานแสดงความสร้างสรรค์ที่จะครองใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สืบสานความงามผลัดเปลี่ยนใน 4 พื้นที่ 7 Concept รอบเมืองเชียงใหม่ ให้ทุกคนได้ชิม ช็อป แถมความรู้กลับบ้านไปเต็มกระเป๋า ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเริ่มย่านสุดฮิป สันป่าข่อย เป็นที่แรก ภายใต้ ชื่องาน “ALIVE UP SANPAKOI ส่อง / สร้าง / สันป่าข่อย”

          “Creative Lanna Marketplace” นอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงความสร้างสรรค์โดยใช้เอกลักษณ์ความเป็นล้านนาเป็นหลักสำคัญแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแสดงศักยภาพทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ Heritage , Wellness , Art and Crafts , Costume , Gastronomy , Festival และ Performing Music and Media ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมการสัมมนา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาบนฐานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

           การจัดเทศกาลจะจัดผลัดเปลี่ยนภายใน 4 พื้นที่ ภายใต้ 7 Concept ได้แก่ พื้นที่ชุมชนย่านสันป่าข่อย , ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) , พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ท่าแพ) โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Service) ที่สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 20 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จากทีมที่ปรึกษาในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่จัดโครงการและกิจกรรม

          ทั้งนี้ พื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ยังเป็นพื้นที่ผสานองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ากับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อติดด้วยการคมนาคมขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ ตลอดจนสนามบิน และเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการตลอดเส้นทาง มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการจากเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามแนวคิด (Concept) ตามแต่ละพื้นที่ทั้ง 4 แห่งให้ทุกคนได้สัมผัส

1. CL Food & Wellness Festival เทศกาลที่เน้นการแสดงศักยภาพเกี่ยวกับกิจกรรมกินอยู่อย่างสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก
สถานที่ : ย่านสันป่าข่อย บริเวณหลังอาคารอนุสาร สันป่าข่อย ถนนเจริญเมือง
วันที่ : 16 – 17 กันยายน 2566
เวลา : 10.00 น. – 20.00 น.

2. CL Heritage & Costumes Festival เทศกาลที่เน้นการแสดงศักยภาพเกี่ยวกับกิจกรรมย่านและเมืองสร้างสรรค์ และการแต่งกายสร้างสรรค์
สถานที่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์)
วันที่ : 11 - 12 พฤศจิกายน 2566
เวลา : 10.00 น. –20.00 น. *เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่

3. CL Music and Film Festival เทศกาลที่เน้นการแสดงศักยภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการแสดง ดนตรี และสื่อสร้างสรรค์
สถานที่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
วันที่ : 8 – 10 ธันวาคม 2566
เวลา : 10.00 น. –20.00 น. *เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่

4. CL Art and Craft Festival เทศกาลที่เน้นการแสดงศักยภาพเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ หัตถกรรมสร้างสรรค์
สถานที่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ท่าแพ)
วันที่ : 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา : 10.00 น. –20.00 น. *เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมตลอดทั้งงานได้ที่เพจ Creative Lanna Business Launchpad (https://www.facebook.com/CLbusinesslaunchpad)

แกลลอรี่