วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการสัมมนาทางวิชาการครูแนะแนว ในหัวข้อ "Metaverse in Education: Opportunities and Challenges"

15 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการสัมมนาทางวิชาการครูแนะแนว ในหัวข้อ "Metaverse in Education: Opportunities and Challenges" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ด้านเทคโนโลยี และประโยชน์ของ Metaverse ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนในรูปแบบสมจริง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกว่า 65 คน

ภายในการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ "Metaverse in Education: Opportunities and Challenges" อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน
ให้ข้อมูลหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้าง Startup Project การบรรยายข้อมูลการรับเข้าและหลักสูตรประกาศนียบัตรซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนเป็น GE หรือ Free Elective ได้ โดยน.ส.สุรีย์ภรณ์ ทฤษฎีรักษ์ หน่วยบริการการศึกษา
แกลลอรี่