ประชุมพิจารณาการร่วมทุนวิจัยกับภาคเอกชน

17 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

ประชุมพิจารณาการร่วมทุนวิจัยกับภาคเอกชน - การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปี 2562 วันที่ 14 มกราคา เวลา 15.00 - 19.30 น. ณ หน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่