ผู้บริหารสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และเป็นการผสานพลังความเข้มแข็งของหน่วยงานภายในให้สามารถตอบโจทย์ การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบ ของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไปในอนาคต

ในคราวเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์     ได้นำเสนอที่ประชุมกลุ่ม 3 ในหัวข้อเรื่อง “เอไจล์แล้ว รีโปรไฟล์อยู่ มาดูกัน (Re-profile for high performance : ควบรวม เดินหน้า ขาลุย กรณีศึกษา MIdS &  MDRi”  ของ Agenda 12 : การสร้างองค์กรแบบเอไจล์และยืดหยุ่นสูง

รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ นำเสนองานโครงการ Project Pitching  ของ Agenda A10 Social Engagement

 

บทข่าว :  นางกรชวัล กันทา

ภาพ  สื่อสารองค์กร มช.

แกลลอรี่