ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

17 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี และ ศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
.
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาต่อครูบาอาจารย์ที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือการกระทำทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตลอดจนเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

แกลลอรี่