นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเกียรติบัตร ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

24 มิถุนายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประพฤติเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต และเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ ตลอดจนนักศึกษาตลอดจนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวสกุลทิพย์ จิตต์สุพร ,นางสาวสกุลกานต์ สิทธิวัย ,นายนพดล คงสถาน และนายนฤสรรณ์ กุณฑลบุตร เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่