ผู้ช่วยคณบดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 ผลงาน เรื่อง "ระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1" จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1123024
แกลลอรี่