ศูนย์ KIND by CAMT จัดอบรม ISO 30401 แก่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         ศูนย์ KIND by CAMT นำโดย อาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 พร้อมด้วยทีมวิทยากร ได้จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO 30401 และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง มาตรฐาน ISO 30401: 2018” ให้แก่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลล ส่วนบริหารจัดการความรู้องค์กร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย คุณสธนธร ฤทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลล ส่วนบริหารการจัดการความรู้องค์กร คุณอัมพร ดิษฐวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลลฯ และบุคลากรธนาคารออมสินกว่า 30 ท่าน ในการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ การประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) และการปรับปรุงพัฒนา (Improvement) และทดสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรสามารถพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมฟอ อาคาร 72 ปี ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

แกลลอรี่