ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Chiayi University

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับ Dr. Lee, Hung-Wan คณบดีจาก College of Management, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการสำหรับ หลักสูตร Service Business Management วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่