คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้าน Veterinary thermography แก่เกษตรกรผู้ดูแลฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง จ.ลำพูน

23 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสุกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 การอบรมภาคบรรยายจัดขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง จ.ลำพูน เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้าน Veterinary thermography แก่เกษตรกรผู้ดูแลฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ การตรวจสุขภาพสุกรตลอดจนการต่อยอด และเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ดูแลฟาร์มสุกรด้วยกัน โดยมี อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ให้การต้อนรับผู้ร่วมอบรมและกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวปิดงานอบรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=258 

แกลลอรี่