KIND BY CAMT จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม หรือ KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018” โดยวิทยากรจากทีม KIND BY CAMT อาจารย์.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และผู้ดูแลโครงการภายใต้ ศูนย์ KIND Ceter เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง SCC 504 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และสร้างมาตรฐานด้านการจัดการความรู้ให้แก่องค์กรที่สนใจ เพื่อบริหารงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่