คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบเงินเข้ากองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

25 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 แสนบาท เข้ากองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยมีนางอัมพร ทัพบุรี หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2566
แกลลอรี่