การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ การตัดต่อวีดีโอโดยใช้ Software CapCut ” โรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่

19 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ การตัดต่อวีดีโอโดยใช้ Software CapCut ” เพื่อส่งเสริมส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ทันสมัยและสอดคล้องเข้ากับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแบบและสร้างผลงานการตัดต่อวิดิโอโดยใช้ Software CapCut โดยมีอาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค อาจารย์ คงทัต ทองพูน และนายชานน กันยะมี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่