ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

6 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor UChiyama Reo จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (Economics) จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติในคณะมนุษยศาสตร์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 7211 คณะมนุษยศาสตร์
แกลลอรี่