KIM CAMT ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรม ให้กับ รฟม.

5 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเวทีการนำเสนอ "ผลงานทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Facilitator) การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม" ต่อทีมผู้บริหารระดับสูง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Facilitator) จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากการอบรมด้านการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ให้สามารถส่งต่อนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ การตัดสินผลงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการนำเสนอผลงานทีมขับเคลื่อนฯ อาทิ ความใหม่และระดับของการพัฒนาผลงานการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม คุณภาพของผลงานนวัตกรรม ศักยภาพเชิงพาณิชย์ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางองค์กร โดยทีมที่ได้รับรางวัลได้นำเสนอในแนวคิดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้นำเสนอแนวคิดกระบวนการสื่อสารองค์กร ที่ได้พัฒนาเครื่องมือสื่อสารองค์กร Application “MRTA Internal Commu Super App”

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม “Smart Transit Application”

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม “MRT : Work and Relax Space”

โดยได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และประกาศนียบัตรจากนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้สามารถดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี เครื่องมือและการปฏิบัติทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ในอนาคตได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
แกลลอรี่