คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 7 อัตรา

2 กรกฎาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 7 อัตรา
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140005 EP140006 EP140007 EP140008 EP140011 EP140012 และ EP140029 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราแบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนด
4. ต้องมีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 และตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ.2564 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ทั้งนี้ หากมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้ยื่นผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้น 1 ปีแล้วยังไม่ยื่นผลคะแนนฯ ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยวุฒิปริญญาโทจะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ข. เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับและแนบไฟล์เข้าระบบ ดังนี้
1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทุกระดับ (ตรี-โท-เอก)
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล
9. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
10. หลักฐานผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)
11. สำเนาหลักฐานอื่นถ้ามี เช่น ใบสำคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล
12. ใบรับรองมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ แฟ้มสะสมงาน ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)

ค. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือกฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 053-949071
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่