ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์
กิจกรรมประกอบด้วย
1.การบรรยายแนะนำโครงสร้างหลักสูตร โดย ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.การบรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
3.การบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมและวินัยนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาจากบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอีกด้วย
แกลลอรี่