โครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 27"

4 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 27"
.
เรียนระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
.
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท
(รวมค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
รับจำนวน 40 ที่นั่ง
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2564
.
***ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม สามารถ scan ใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ (พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง) จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือจากลิงก์ที่แนบมาพร้อมกันนี้
https://cmu.to/6cFeU
.
หากประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 0 5327 7855 ,063 7944214
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 5394 2806
แกลลอรี่