รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

9 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก 

แกลลอรี่