รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

28 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สามารถสำเร็จการศึกษาได้ใน 1 ปี) เปิดรับตั้งแต่ 2 พ.ย.-27 ธ.ค. 63 รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th 


แกลลอรี่