โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

12 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting
แกลลอรี่