ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

18 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช และทีมงาน เป็นตัวแทนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยนำเสนอผ่าน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงย่อย : การยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาเพื่อสุขภาพตำบลป่าเมี่ยง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เนื่องในโอกาสที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ คณะผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายฯ และคณะผู้บริหาร ส.ส.ท ประเด็นหารือเกี่ยวกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังขับเคลื่อน ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่