สื่อสารฯ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี

28 มีนาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Prof. Dr Alexander Werner Roos, Rector of Stuttgart Media University และ Martina Nicole Schumacher, director of International Relations จาก Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมหารือในประเด็นโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น.

Stuttgart Media University ตั้งอยู่ในเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับด้านการสื่อสารและการนำการสื่อสารไปบูรณาการกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น packaging technology, computer science และ information science.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่