บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

21 พฤศจิกายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถรับชมวิดีทัศน์ย้อนหลังได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=nz7Vb-KUj_Y&feature=youtu.be  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่