ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดบรรยายเตรียมความพร้อมนักศึกษา เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ใจนายจ้าง”

29 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยาย “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ใจนายจ้าง” โดยเชิญ ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (Thailand) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาภายในคณะ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มโอกาสในการได้งานของนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่