ปิดเทอมนี้ยืมน๊านนาน ยืมวันนี้คืน 23 มิถุนายน 2564

8 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดจัดโครงการปิดเทอมนี้ ยืมน๊านนาน กำหนดส่งคืนหนังสือในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ให้ยืมหนังสือเฉพาะที่หอสมุดกลาง และห้องสมุดที่ร่วมโครงการเท่านั้น (ห้องสมุดกลาง/ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ/ ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร/ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์)
2. เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยังอยู่ในหลักสูตร (ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
3. ไม่มีหนี้สินและหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใด ๆ ในภาคการเรียนที่ผ่านมา
4. จำนวนการยืมหนังสือให้เป็นไปตามประเภทของสมาชิก
5. กรณีหนังสือหาย/ ชำรุด/ คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุด

สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ขอรับแบบฟอร์มสมัครเข้าโครงการที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด
2. Facebook ได้ที่ http://m.me/LibraryCMU/
3. Line ได้ที่ lin.ee/FDbk1exQ 

แกลลอรี่