คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครงาน 7 อัตรา

20 พฤศจิกายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E180239 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=580

2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E180238 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=577

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E180237 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=583

4. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E180236 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=582

5. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ S4180054 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,570.- บาท สังกัดหน่วยพิมพ์เอกสาร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=578

6. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4180046 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=570

7. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4180099 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=581