พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) ดร.สมชัย สมัยสุต รองประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ AFCC อ.ดร.มนตรี แสนวังสี หัวหน้าศูนย์ AFCC และคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง กรรมการบริษัท เกษตรแก้ว จำกัด ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซต์ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน จะมีรูปแบบการดำเนินการแบบวนเกษตรโดยการปลูกป่าที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และให้ปริมาณคาร์บอนสูง รวมถึงการปลูกพืชสวนระยะสั้น เช่น พืชสมุนไพร พืชพลังงาน และพืชอาหาร ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้เพื่อให้เกษตรกร (ชุมชน) มีรายได้ที่ดีควบคู่ไปกับการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่