สื่อสารฯ มช. จับมือ Alibaba Cloud (Thailand) และ คอมเซเว่น (COM7) รองรับการเปลี่ยนผ่านการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

5 มกราคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม Memorandum of Understanding Among Alibaba Cloud (Thailand) Company Limited and Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University and Com 7 Company Limited on Alibaba Cloud Media Solution Service โดยมี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr.Tyler Qiu General Manager - Alibaba Cloud (Thailand) และคุณสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์ Head of Cloud Business Solution - บริษัท คอมเซเว่น (COM7) ร่วมลงนามฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ Learning Space อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภารุจา ชูเกียรติขจร Business Development Director บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธีรนุช พรสิริสุนทร Channel Account Executive บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีอาจารย์อภิภู กิติกำธร อาจารย์จันทรวรรณ ตระกูลผิว และนายพีรพัฒน์ วงศ์สุวรรณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชยันต์ โล่ห์ปิติ Cloud Solution Consultant บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ด้วย

การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ Memorandum of Understanding on Alibaba Cloud Media Solution Service ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มองเห็นประโยชน์ของ Cloud Technology โดยมีการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ตลอดจนการทำงานต่าง ๆ แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการสื่อสารของนักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนผ่านการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้คาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นการสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสามหน่วยงานต่อไปในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่