MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ต่อเนื่องครั้งที่ 2

4 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมวิทยากรจากภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ อย่าง ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือการรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินและรับฟังเสียงของลูกค้าให้เป็นระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ต่อไปได้ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่