โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่สวน Asian Exotic Plants อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และไร่ปลูกรัก (Rai pluk rak thai organic farmer) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่