คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

22 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสหกิจศึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา (CWIE) ของคณะฯ พร้อมชมพื้นที่การเรียนการสอนภายในคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่