การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ และห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้มีตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 4 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนงานกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563
แกลลอรี่