วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการทำอาหารไทยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Dining Etiquette) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

2 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการทำอาหารไทยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Dining Etiquette) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Dining Etiquette) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมอินเดียผ่านการรับประทานอาหาร รวมถึงมารยาทอื่น ๆ ในวัฒนธรรมอินเดีย
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ Dr. Siva Shankar Ramasamy มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมอินเดีย ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. - 20.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษา อาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 51 คน
แกลลอรี่