ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Microbial Genomics ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.868

12 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Genetic diversity and variation in antimicrobial-resistance determinants of non-serotype 2 Streptococcus suis isolates from healthy pigs ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Microbial Genomics ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.868

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen

งานวิจัย Genetic diversity and variation in antimicrobial-resistance determinants of non-serotype 2 Streptococcus suis isolates from healthy pigs มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชื้อ Streptococcus suis (S. suis) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ S. suis หรือโรคไข้หูดับซึ่งเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คน โดยมีสุกรปกติที่ไม่มีอาการป่วยเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากการวิเคราะห์ whole-genome sequencing (WGS) พบว่าเชื้อ S. suis ชนิดไม่ก่อโรคมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพที่หลากหลายและมีแนวโน้มเป็น mobile antimicrobial resistance (AMR) gene pool ที่สามารถส่งต่อยีนดื้อยาไปยังแบคทีเรียก่อโรคอื่นๆ ได้สูง ดังนั้นการเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาต้านจุลชีพในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างเข้มงวดมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อควบคุมสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในปัจจุบัน
แกลลอรี่