ร่วมยินดีกับ 2 นักศึกษา CMUBS ในโอกาสรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ระดับดีมาก จากโครงการปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

4 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

CMUBS ร่วมยินดีกับ 2 นักศึกษาคณะฯ ดร.วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ และ คุณจิตพงศ์ คำธารา ในโอกาสได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ดีมาก จากโครงการปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ดร.วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ในหัวข้อ บทบาทของสติระดับบุคคลและสติระดับองค์กรในการเพิ่มความสามารถคืนสภาพขององค์กร โดยมี รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ และ ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

พร้อมกันนี้ คุณจิตพงศ์ คำธารา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ยังได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีมาก ในหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวางแผนเกษียณโดยใช้แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุดบนเวลาหลายช่วง โดยมีอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

สำหรับพิธีรับมอบรางวัลจะจัดขึ้นเป็นลำดับถัดไปในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ