คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้งานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

14 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้งาน “สัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมงานดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ เพื่อยกระดับความสามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจ กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าจะมีการเสวนา โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม และมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น (RTI Pitching) ที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในส่วนของคณะอุตสาหกรรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้นำผลงานวิจัย “เจลกระเพาะนำแดงพร้อมรับประทาน สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก” ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอ สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดการสัมมนา โดย ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาอุตสาหกรรจังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ เป็นกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงความร่วมมือและการจับคู่ธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจในผลงานวิจัยของคณะฯ และนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์จำนวนหลายผลิตภัณฑ์

สำหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปร่วมเพื่อจับคู่ธุรกิจ จำนวน 6 ผลงาน และเจ้าของผลงาน ร่วมนำเสนอประจำบูธ ได้แก่
• เจลกระเพาะปลาน้ำแดงพร้อมรับประทาน เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ทอิเลคโตรไลท์จากข้าวเพื่อให้พลังงานแก่นักกีฬา เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์
• สารเคลือบไข่ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
• แสร้งว่าไข่เจียว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ เป็นที่ปรึกษา
• ไซเดอร์จากเนื้อผลกาแฟ เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวคีเฟอร์คุณประโยชน์สูง เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว


และพร้อมกันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสูตรลดไขมัน แกงฮังเล และน้ำพริกอ่อง ที่ดำเนินงานโดยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมออกบูธจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

แกลลอรี่