นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100498 ภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในบริบทสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา รวมถึงสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์จากการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยนักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ตามสาขาวิชา เพื่อรวมกันระดมปัญหาและร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ที่พบจากการเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่ผ่านมา ผ่านการนำเสนอแบบวีดิทัศน์และละครเวที นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "สรุปการเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562" แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาอีกด้วย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่