มช. สร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

25 สิงหาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนาที่อยู่คู่กับชีวิตของชาวเชียงใหม่มานาน ความเจริญของพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาที่เรายังสามารถเห็นได้ทุกแห่งตามเส้นทาง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทั้งด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและพระพุทธศาสนาไปควบคู่กัน แต่ด้วยข้อมูลทางประวัติศาตร์ที่จารึกไว้ว่าได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ยอดพระเจดีย์หลวงหักพังทลายลงมา จึงทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการทดลองนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างปรากฏการณ์แสง เพื่อเปิดมิติการรับรู้ใหม่ต่อยอดองค์เจดีย์หลวงให้กลับมามีความสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่เหมือนดั่งในอดีตอีกครั้ง

การทดลองสร้างผลงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วางเป้าหมายสำคัญในงานสถาปนิกล้านนา’64 และร่วมค้นหาวิธีการสร้างมุมมองใหม่ต่อองค์เจดีย์หลวง จากคำถามที่ว่า องค์เจดีย์หลวงในสภาพสมบูรณ์ จะมีความยิ่งใหญ่และงดงามได้เพียงใด จึงมีแนวความคิดในการใช้แสงเติมเต็มรูปทรงและสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง ใช้เทคนิคการฉายแสงเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เป็นการฉายภาพ 2 มิติกลับคืนไปสู่องค์เจดีย์จริงที่เป็นวัตถุ 3 มิติ กระบวนการเล่นกับมิติด้วยปรากฏการณ์แสง ได้เริ่มต้นจากการฉายภาพเส้นรอบรูปให้ยืดยาวออกไป (Extrusion) จากจุดกำเนิดแสง (Dot) สู่การเกิดลำแสง (Line) ปรากฏเป็นระนาบแสงเสมือน (Plane) และนำไปสู่การปิดล้อมระนาบแสง จนเกิดเป็นอุโมงค์แสงเสมือน (Space) ที่ซ้อนทับลงไปกับองค์เจดีย์ที่อยู่เบื้องหน้า อีกทั้งผู้ชมสามารถเติมเต็มความเป็นไปได้บางส่วนด้วยตัวเอง ผ่านการสร้าง “การเว้นว่าง” ให้จินตนาการของผู้ชมได้เติมเต็มความสมบูรณ์ขององค์เจดีย์ขึ้นภายในใจ แม้ว่าการทดลองนี้ยังเป็นเพียงการทดลองในขั้นเบื้องต้น แต่ผู้ชมก็สามารถได้เห็นองค์เจดีย์หลวงที่อยู่คู่เชียงใหม่มานานนับหลายร้อยปี หากเปรียบกับสภาพขององค์เจดีย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนคิดว่าไม่สามารถกลับไปเห็นรูปแบบในอดีตได้อีก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญา การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความเข้มแข็งทางด้านสถาปัตยกรรมที่พร้อมจะถ่ายทอดผลงานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ การต่อยอดแสงหลวงนี้ ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กลับมาสง่างามแก่ผู้พบเห็นให้ได้ชื่นชมถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมล้านนาในอดีตได้อีกครั้ง

#CMUSmartCity #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG9

แกลลอรี่