วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม International Buddy Program เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

8 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม International Buddy Program ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาไทยและต่างชาติได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธไมตรีต่อกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้ร่วมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สื่อสารและฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลาเข้าร่วมทั้งหมด 106 คน ประกอบด้วยวิทยาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 2 คน คณะสื่อสารมวลชน 21 คน คณะมนุษยศาสตร์ 6 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 6 คน คณะเทคนิกการแพทย์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน คณะแพทยศาสตร์ 2 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน คณะวิทยาศาสตร์ 5 คน คณะสังคมศาสตร์ 22 คนและวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 7 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ ชาวจีน ชาวบรูไนฯ 1 คน ชาวเมียนมาร์ 27 คน ชาวจีน 10 คน ชาวอิร่าน 2 คน ชาวญี่ปุ่น 1 คน ชาวลาว 2 คน ชาวเกาหลีใต้ 1 คน ชาวไต้หวัน 1 คนและชาวไทย 44 คน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่